Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Рішення Секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України

Секція судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності НКМР при Міністерстві юстиції України прийняла рішення щодо «рецензій на висновки судових експертів», проведених судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, або іншими фізичними особами.

Розглянувши, на виконання рішення Секції судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерства юстиції України (далі – Секція) від 18 травня 2017 р., на круглому столі «Рецензування висновків судових експертів: підстави призначення, зміст, процесуальний статус» (м. Київ, 13 вересня 2017 року), за участі науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ), Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, Асоціації правників України, суддів, адвокатів, патентно-правових компаній, патентних повірених, науковців, та на засіданні Секції 6 листопада 2017 року, визначились із наступних принципових положень щодо поширеної на сьогодні практики надання в судовому провадженні т.з. «рецензій на висновки судових експертів», проведених судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, або іншими фізичними особами.

1. Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади, включаючи суди загальної юрисдикції, їх посадові особи «зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». У свою чергу, «судоустрій, статус суддів; засади судової експертизи …», згідно з пунктом 14 частини першої статті 92 Основного Закону, визначаються виключно законами України. Натомість, підстави, предмет, суб’єкти і процедура рецензування висновків судових експертів на сьогодні не урегульована ні в Законі України «Про судову експертизу», ні в Кодексі адміністративного судочинства України, ні в Кримінальному процесуальному кодексі України, ні в Цивільному процесуальному кодексі України, ні в Господарському процесуальному кодексі України, ні в інших законах України. Таким чином, практика розгляду судами «рецензій на висновки судових експертів», проведених судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, або іншими фізичними особами, і прийняття на їх основі рішень про проведення додаткової чи повторної експертизи суперечить Конституції та законам України.

2. Інститут рецензування висновків судових експертів унормовано в Порядку проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 № 775/5 (далі – Порядок). Метою рецензування висновків судових експертів, згідно з пунктом 2 Порядку, є «вдосконалення професійної майстерності експертів, поліпшення якості та обґрунтованості їх висновків». При цьому, відповідно до пункту 5 Порядку, «рецензія містить розгорнуту характеристику висновку з точки зору його відповідності вимогам законодавства про судову експертизу та застосування методів і методик проведення судових експертиз».

Тим самим, процедура рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень є, у першу чергу, організаційно-методичною формою контролю за якістю та обґрунтованістю таких висновків, їх відповідністю законодавству про судову експертизу та вимогам застосування методів і методик проведення експертиз, з боку досвідчених судових експертів, і не має за мету вплинути на оцінку цих висновків суддею (суддями) судів загальної юрисдикції.

3. Порядок дискретно визначає: підстави для проведення рецензування; об’єкти рецензування; вимоги до кваліфікації та стажу експертів, які складають рецензію; повноваження керівника НДУСЕ, в якому проводиться рецензування; строки проведення рецензування; форму складення, затвердження та оформлення рецензії; порядок їх обліку та зберігання.

Неухильне дотримання визначених Порядком вимог щодо рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень є підставою правомірності та об’єктивності відповідної рецензії. При цьому, Порядок не передбачає надання рецензії на висновок судового експерта на розгляд суду, чи інших учасників судового процесу. Пункт 9 Порядку встановлює, що за результатами рецензування «рецензентом надаються рекомендації щодо удосконалення роботи експерта та підвищення рівня його професійних знань».

4. Порядок у пункті 3 встановлює вичерпні підстави для рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень: «1) План рецензування висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України; 2) Графік проведення планових перевірок організації діяльності судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ; 3) Договір або План щодо підготовки (стажування) фахівця, який має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта; 4) доручення Міністерства юстиції України щодо висновків, складених судовими експертами, що не є працівниками державних спеціалізованих установ». При цьому, рецензування висновків, складених судовими експертами НДУСЕ, проводиться за ініціативою керівника НДУСЕ під час здійснення ним організаційно-контрольних функцій.

Відповідно, «рецензії на висновки судових експертів», складені на замовлення сторін судового процесу (позивач, відповідач, представники позивача чи відповідача, треті особи), або за власної ініціативи «рецензента», є безпідставними і не мають юридичного значення.

5. Рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень має чітко окреслений предмет. Згідно з пунктом 7 Порядку: «Аналізу рецензента підлягають вступна, дослідницька та заключна частини висновку». Таким чином, предметом рецензії є уже існуючий висновок судового експерта та висновок експертного дослідження. Рецензент не має права знайомитись із матеріали справи, включаючи об’єкти інтелектуальної власності, які досліджувались судовим експертом. Рецензія на висновок судового експерта не може виступати альтернативним висновком до вже існуючого висновку судового експерта.

6. Рецензія на висновки судових експертів та висновки експертних досліджень здійснюється спеціально уповноваженим суб’єктом: працівником НДУСЕ, який має кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, за якою складено поданий на рецензування висновок, та не менше ніж 3-річний стаж експертної роботи. Це пов’язано з тим, що рецензент зобов’язаний мати не лише спеціальні знання в сфері конкретного виду експертизи, а й знання відповідних методів і методик, а також досвід судово-експертної діяльності. Натомість, рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень іншими особами, що не відповідають зазначеним критеріям, є неправомірним і позбавленим сенсу.

7. Судово-експертна спільнота з повагою ставиться до права кожної людини «будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань», гарантованого частиною п’ятою статті 55 Конституції України. Разом із тим, констатує факт, що квазірецензії на висновки судових експертів та висновки експертних досліджень, які поширились в останній час в Україні, не мають нічого спільного з утвердженням та гарантуванням конституційних прав і свобод людини. Їх метою, як правило, є безпідставна дискредитація авторитету й професійної репутації судових експертів з метою нівелювання висновку, складеного таким експертом, та призначення додаткової або повторної експертизи в інтересах сторони, яка надає на розгляд суду відповідну «рецензію на висновок судового експерта».

Узагальнюючи, вважаємо поширену практику надання «рецензій на висновки судових експертів», проведених судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, або іншими фізичними особами, такими, що суперечать Конституції та законам України, порушують етику судово-експертної діяльності в Україні.

Із метою припинення вище згаданої практики «рецензування висновків судових експертів», Секція клопотатиме перед керівництвом Міністерства юстиції України про звернення до Пленуму оновленого Верховного Суду України, на підставі пункту 4 частини другої статті 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з метою надання висновку про статус «рецензій на висновки судових експертів», проведених судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, або іншими фізичними особами в судовому процесі.

Можливо вам буде цікаво: