Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

Загальні положення

Економічна експертиза – це документальне підтвердження (дослідження) закономірностей утворення, відображення в регістрах бухгалтерського обліку, та у звітності інформації щодо показників господарської діяльності підприємств; дослідження правильності і повноти формування доходів, витрат і результатів діяльності, формування активів, зобов’язань та власного капіталу, банкрутства та ліквідації підприємств, орендних відносин, наявності та розміру понесених збитків, оподаткування, включаючи трансфертне ціноутворення, кредитування та здійснення інших фінансових операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів.

Предметом економічних експертиз є фактичні дані (інформація) про допущені правопорушення економічного характеру: зловживання у веденні бухгалтерського обліку і контролю, в організації виробництва, розподілу продукції; порушення методики і нормативів при плануванні, фінансуванні й кредитуванні господарської діяльності; заподіяння підприємницькій діяльності матеріальної шкоди або перешкоджання своєчасному виявленню фактів, які призводять до неефективності, збитковості виробництва, порушення у сфері оподаткування та трансфертного ціноутворення.

Об’єктами дослідження судової економічної експертизи є первинні документи, що підтверджують здійснення господарської операції та містять основну інформацію про неї, регістри бухгалтерського обліку, що містять у систематизованому вигляді інформацію про ті чи інші об’єкти обліку, дані про формування об’єкта оподаткування та визначення суми податків та зборів, що підлягають сплаті до бюджету, фінансова звітність включаючи описи застосовуваних облікових політик, податкова звітність, інші документи, що містять достовірну інформацію, яка стосується предмету дослідження.

Видами економічних експертиз є:

 • експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності;
 • експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій;
 • експертиза документів фінансово-кредитних операцій.

Завдання економічних експертиз

Завдання, що вирішуються економічною експертизою доречно поділити окремо за різними підвидами економічних експертиз.

Особливістю задач та методик здійснення економічних експертиз в Україні є нестабільність законодавства в частині бухгалтерського обліку, оподаткування, нестабільність законодавства, що визначає загальноекономічні умови функціонування суб’єктів господарювання, що ускладнює написання методик, вимагає поглиблення їх універсальності та забезпечення нечутливості до змін в законодавстві, необхідність постійного перегляду та адаптації існуючих методик до змін в законодавстві та умовах господарювання.

Згідно з вимогами Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (далі – Інструкція № 53/5), проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи.

Завдання економічної експертизи документів фінансово-кредитних операцій

Завдання цього виду економічних експертиз пов’язані з діяльністю банківських та небанківських фінансово-кредитних установ.

Зазначений підвид економічних експертиз можна поділити на напрямки – експертизи, що стосуються здійснення банками / фінансовими установами активних операцій з видачі позик, реалізації факторингових схем, надання майна у фінансовий лізинг, операцій з векселями та іншими цінними паперами, надання банківських гарантів, відкриття акредитивів, інших активних операцій; пасивних операцій банків /фінансово-кредитних установ щодо залучення, нарахування і виплати відсотків та повернення депозитів, інших пасивних операцій; обліку діяльності банківських/ небанківських фінансово-кредитних установ, відображення в обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів витрат та фінансових результатів.

Основними завданнями експертизи документів фінансово-кредитних операцій є визначення:

 • Документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;
 • документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів;
 • документальної обґрунтованості оформлення та відображення в обліку банків їх фінансово-господарської діяльності;
 • відповідності відображення фінансово-господарських операцій банків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності;
 • документальної обґрунтованості відображення фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідності даним обліку та звітності, чинному законодавству;
 • документальної обґрунтованості проведення операцій за депозитними вкладами у банківських та інших фінансових установах;
 • документального підтвердження залишків та руху коштів на рахунках у банку;
 • документального підтвердження факторингових операцій та належного виконання сторонами економічної частини умов договору факторингу;
 • документального підтвердження операцій в рамках відкриття акредитиву, а також належного виконання сторонами умов відкриття та розкриття акредитиву;

Додаткові пояснення для окремих завдань експертиз документів фінансово-кредитних операцій.

Здійснення банками / небанківськими фінансовими установами кредитних операцій.

Найбільш поширеними завданнями для дослідження в експертизах документів фінансово-кредитних операцій є завдання, пов’язані з отриманням, використанням та погашенням кредитів / позик.

Завдання експертизи кредитних операцій може полягати у наступному:

 • дослідженні суті та змісту розрахункових операцій, їх достовірності, законності та правильності відображення на відповідних рахунках і субрахунках бухгалтерського обліку;
 • дослідженні, чи не приховується заборгованість на будь-яких інших рахунках;
 • дослідженні дебіторської або кредиторської заборгованості, термін позову щодо якої минув, і перевірці правильності її відображення в аналітичному і синтетичному обліку, порядку списання;
 • підтвердження поточної і очікуваної платоспроможності позичальника на момент отримання кредиту або на будь який момент час користування кредитними коштами;
 • підтвердженні причин непогашення позичальником заборгованості за кредитом;
 • дослідженні правильності відображення в обліку короткострокових та довгострокових позик; перевірці відповідності інформації в реєстрах аналітичного та синтетичного обліку і у фінансовій звітності;
 • дослідженні за нецільовим наданням чи використанням кредиту, ослаблення контрольних функцій банківських установ.

Порядок виконання експертизи, методики, нормативна база, перелік документів, використовуваних експертом з метою проведення дослідження суттєво залежить від виду кредиту, за яким йде спір між сторонами.

Особливості призначення економічних експертиз

Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронному вигляді з застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов’язково завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на електронних носіях інформації.
Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків документальної перевірки, у документі про призначення експертизи (залучення експерта) зазначається, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим матеріалам справи, непереконливо обґрунтовані фінансовими інспекторами тощо).

У разі потреби для визначення, які саме документи слід надати експерту на дослідження в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію експерта-економіста. Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.