Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Наукова діяльність

Науково-дослідна діяльність, поряд з експертною, розвивалася в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – КНДІСЕ, Інститут) з початку його функціонування у 1914 році як Кабінету науково-судової експертизи при Прокурорі Київської судової палати. Зміцнюючи відповідно до вимог Міністерства юстиції України свій потенціал Інститут нині розвиває усі напрями інноваційної судово-експертної діяльності, здійснює прикладні й експрес-дослідження з пріоритетом у галузі права та експертних спеціальностей, результати яких активно впроваджуються в законотворчість, правозастосовну і експертну діяльність, наукове супроводження нормотворчих процесів та є науковим центром експертного забезпечення правосуддя.

Відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України на 2023 рік Інститутом виконується  51 науково-дослідна робота з актуальних проблем теорії та практики судової експертизи. За Планом Інституту виконувалися 17 науково-дослідних робіт.

У повному обсязі виконується план науково-дослідних робіт Інституту. Зокрема, у поточному році триває реалізація 51 теми Плану, що спрямовані на забезпечення судово-експертної діяльності, створення методик проведення судових експертиз. Формами реалізації зазначених наукових досліджень є: методичні рекомендації; навчальні посібники; монографії; підручники; науково-практичні коментарі; довідники; стандарти усталеної практики; методики проведення судових експертиз.

Внаслідок системної роботи, спрямованої на підвищення рівня оприлюднення результатів наукової діяльності науковці Інституту щорічно публікують наукові праці у виданнях, що індексуються в міжнародних науковометричних базах даних Scopus та Web of Science.

В КНДІСЕ є електронний репозитарій, що наповнюється новими публікаціями та налічує нині більш як 8 тис. матеріалів, що сприяє популяризації праці вчених КНДІСЕ в мережі Інтернет.

Важливе значення для реалізації наукових досліджень в Інституті має організація та проведення міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, робочих зустрічей. У цих заходах беруть участь провідні вчені, представники органів державної влади, правоохоронних органів, зокрема, зарубіжних країн, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукових установ.

КНДІСЕ за результатами державної атестації, проведеної 22 травня 2019 року, визнано такою науковою установою, що пройшла державну атестацію з атестаційною оцінкою 3.08/3.87 строком на 5 років. Свідоцтво про державну атестацію Серія ДА №00018 з терміном дії до 31 травня 2024 року. КНДІСЕ віднесено до І класифікаційної групи.

Науково-дослідну роботу КНДІСЕ очолює директор. Курує та забезпечує функціонування цього напрямку діяльності заступник директора Інституту з наукової роботи. Також в інституті працює учений секретар, який є секретарем Вченої ради КНДІСЕ. З метою належної організації НДР всіма експертно-науковими підрозділами Інституту, відповідно до положення про неї, діє Лабораторія організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва.

Відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Статуту Інституту та Положення про Вчену раду КНДІСЕ, в Інституті діє Вчена рада, яка складається з 15 осіб. Засідання Вченої ради проходять регулярно (11-12 засідань на рік).

Крім власне науково-дослідних розробок, в Інституті проводяться науково-методичні заходи. До них належать: організація і участь у весняних, осінніх та позачергових засіданнях секцій Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України; участь у щорічному засіданні Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України. Лабораторією організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення, міжнародного співробітництва та підготовки експертів проводиться редакційно-видавнича діяльність. Зокрема, відповідно до ст. 8 Закону України «Про судову експертизу» регулярно, 1 раз на рік, видається міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза». Видання включене до Переліку наукових фахових видань України категорії Б з юридичних наук за спеціальністю 081 «Право», друкується змішаними мовами: українською та англійською та розповсюджується на території держави та за її кордоном. Видання зареєстроване на платформі «Наукова періодика України» та в міжнародних наукометричних базах даних «Index Copernicus», «Ulrich’sPeriodicals», «ERICH PLUS», «Google Scholar», присвоєний ідентифікатор міжнародного стандарту DOI (digital object identifier).

За весь період існування зазначеного видання було опубліковано більш ніж чотири тисячі наукових статей.

КНДІСЕ виконав понад 700 науково-дослідних розробок, серед яких методики, науково-методичні рекомендації тощо.

В КНДІСЕ започатковано випуск навчального посібника «Судові експертизи в процесуальному праві України», покликаного доступно і повно розкрити зміст, задачі, вирішувані питання, застосовувані методи та необхідні матеріали для проведення певних видів судових експертиз. Вже виходить друком четвертий посібник. Видання розраховане на широке коло читачів, які потенційно можуть призначити, або є суб’єктами призначення судових експертиз, має широкий попит та є одним з найсвіжіших та найактуальніших видань на території України за останні 30 років.

Найбільш значущими публікаціями за участі співробітників Інституту протягом останніх років були:

1. Монографії:

 • Нестор Н. В. Запровадження медіації в кримінальному процесі України: проблеми теорії та практики: монографія. Київ : Правова єдність, 2018. 182 с.
 • Нестор Н. В. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна моногр. Одеса, 2018. (у співав.).
 • Нестор Н. В. Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні: моногр. / за заг. ред. О. М. Музичука. Харків: ФОП Панов А. М., 2019. 424 с.
 • Молибога М. П. Судово-медична експертиза об’єктів при вогнепальній травмі: монографія. Вид. доп.  Київ, 2019. 303 с.: іл. (у співав.).
 • Старушкевич А. В. Теорія та практика використання спеціальних знань під час розслідування грабежів і розбоїв: монографія. К : Університет сучасних знань, 2020. 230 с. (у співав.).

2. Навчальні посібники, підручники:

 • Білоус І. В. та ін. Участь спеціаліста в огляді місця події: практ. посіб.  (кол. авторів); за заг. ред. О. Г. Рувіна, Б. Б. Теплицького, С. С. Чернявського; Голов. слід. упр. Нац. поліції України, Нац. акад. внутр. справ, КНДІСЕ. Київ-Харків: Фоліо, 2018. 127 с.: іл. (у співав.).
 • Молибога М. П. Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій: навч. посіб. Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018. 432 с.: іл. (у співав.).
 • Судові експертизи в процесуальному праві України: навч. посібник / КНДІСЕ Мінюста України; за заг. ред. О. Г. Рувіна. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. 424 с.
 • Нестор Н. В. Експертизи у кримінальному провадженні: наук.-практ. посібник / за заг. ред.  А. В. Столітнього. – К.: Норма права, 2020. – 308 с. (у співав.).
 • Садченко О. О., Старушкевич  А. В. Криміналістика: підручник / за заг. ред. В. В. Пясковського. –  2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Право, 2020. 752 с. (у співав.)
 • Баулін О. В. та ін. Спеціальне кримінальне провадження в Україні: наук.-практ. посібник. 2-ге вид., доп. та перероб. / За ред. А. В. Столітнього. Київ: Норма права, 2020. 320 с. (у співав.).
 • Судові експертизи в процесуальному праві України: навч. посібник /Нестор Н. В., Баулін О. В., Жеребко О. І. та ін. Київ: Вид-во Ліра-К, 2021. Вип. 2. 276 с.
 • Баулін О. В. та ін. Адвокатський іспит: зразки процесуальних документів: навч. посіб. 4-е вид., доп. і перероб. Навч. посіб. Київ : Алерта, 2021. 352 с. (у співав.).
 • Баулін О. В. та ін. Зразки документів з публічного права: (кримінальне право та процес, адміністративне право та процес): 3-е вид., доп. і перероб. Навч. посібник. Київ : Алерта, 2021. 172 с. (у співав.).
 • Баулін О. В. та ін. Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Європейського суду з прав людини. Станом на 14 січня 2021 р.: науково-практичний посібник / вид. 3-є, оновл. і перероб. / За ред. А. В. Столітнього. Київ: Норма права, 2021. 1102 с. (у співав.).
 • Баулін О. В. та ін. Негласні слідчі (розшукові) дії : наук.-практ. посібник / За ред. А. В. Столітнього. Київ: Норма права, 2021. 336 с. (у співав.).
 • Комплексне судово-експертне дослідження слідів застосування вогнепальної зброї : навч. посіб. / за заг. ред. Н. В. Нестор (кер. автор. кол.); М. П. Молибога, А. О. Полтавський, О. В. Баулін, І. М. Самойленко та ін. Київ : Ліра-К, 2022. 276 с. (у співав.).
 • Баулін О. В. та ін. Клопотання прокурора у кримінальному провадженні: наук.-практ. посіб. / За ред. А. В. Столітнього, М. С. Туркота; вид. 3-є., переробол. та допов. Київ : Норма права, 2022.  265 с. (у співав.).
 • Судові експертизи в процесуальному праві України: навч. Посіб/ Нестор Н. В., Рувін О. Г.,     Баулін О. В. та ін. Київ: Видавництво Ліра-К, 2023. Вип. 3. 364 с.

3. Науково-практичні коментарі:

 • Нестор Н. В. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: наук.-практ. коментар / КНУ ім. Тараса Шевченка; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. З. Хотинської-Нор, О. Г. Яновської; авт. кол. Н. В. Нестор та ін. Київ, 2019. 1179 с.  (у співав.).

4. Довідники:

 • Луценко С. Г., Молибога М. П., Полтавський А. О., Самойленко  І. М. Дії поліції у разі виявлення зброї та вибухових пристроїв або слідів їх застосування: довідник / за заг. ред. С. С. Чернявського, О. Г. Рувіна, Б. Б. Теплицького: довідник. Київ, 2019. 148 с. (у співав.).

5. Збірники матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів, організованих КНДІСЕ:

 • Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення  правосуддя в Україні. Перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 105 річчю суд. експ. в Україні та 95-річчю з дня народ. акад. М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 лип. 2018 р. / КНДІСЕ Мінюсту України; за заг. ред. О. Г. Рувіна; уклад. Н. В. Нестор, А. О. Полтавський, О. В. Юдіна, Ю. Б. Форіс. Київ, 2018. 268 с.
 • Актуальні питання стандартизації та акредитації трасологічних досліджень та досліджень зброї: матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 12 січня 2018 р.) / Мінюст України, КНДІСЕ; за заг. ред. О. Г. Рувіна.; уклад. А. О. Полтавський, В. П. Колонюк, О. В. Юдіна. К., 2018. 112 с. (VІ Бергерівські читання).
 • Історія розвитку та становлення судової експертизи: круглий стіл, присвячений 55-ій річниці з дня заснування науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза» 7 червня 2019 року, м. Київ: КНДІСЕ, 2019.
 • Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: Матеріали I-ої міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, А. О. Полтавський, О. В. Юдіна. Київ: КНДІСЕ, 2019. 672 с.
 • Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, В. П. Колонюк, О. О. Садченко, О. В. Юдіна. Київ: КНДІСЕ, 2020. 676 с.
 • Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. Н. В. Нестор; уклад. О. В. Баулін, О. І. Жеребко, Т. П. Кривак, О. О. Садченко, А. В. Старушкевич, О. В. Юдіна. Київ: КНДІСЕ, 2021. 520 с.
 • Оцінка та відшкодування шкоди, заподіяної веденням агресивної війни російською федерацією проти України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19 серпня 2022 р., КНДІСЕ, КНЕУ, Рада адвокатів Київської області). Київ: КНЕУ, 2022. 151 с.
 • Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред. Н. В. Нестор; уклад. О. В. Баулін, О. І. Жеребко, Т. П. Кривак, О. О. Садченко, А. В. Старушкевич, Ю. Б. Форіс. Київ: КНДІСЕ, 2022. 526 с.

Співробітниками КНДІСЕ зареєстровано більше 10 патентів та авторських свідоцтв.

Слід зазначити, що при лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення, міжнародного співробітництва та підготовки експертів діє довідково-інформаційний фонд, який налічує літературу з питань криміналістики, судової експертизи та кримінального процесу та деяку іншу довідкову літературу, а також зберігаються методики та звіти про НДР, що були розроблені співробітниками Інституту.