language

Наукова діяльність

Науково-дослідна діяльність, поряд з експертною, розвивалася в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України (далі – КНДІСЕ, Інститут) з початку його функціонування у 1914 році як Кабінету науково-судової експертизи при Прокурорі Київської судової палати. З 1936 року в Інституті виконано понад 850 науково-дослідних робіт (далі – НДР) на найрізноманітніші актуальні теми судово-експертної діяльності. Науково-дослідні розробки виконуються відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України на відповідний рік та Плану науково-дослідних робіт КНДІСЕ на відповідний рік. Розробки завершуються або протягом календарного року, або є перехідними на наступний рік згідно з відповідним планом на календарний рік.

НДР, які виконувалися відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України на 2019 рік і є перехідними на 2020 рік, де КНДІСЕ виступає як головний виконавець – 18. НДР, що виконувалися відповідно до цього ж плану і є перехідними на 2020 рік, де КНДІСЕ виступає як співвиконавець – 11. НДР, що виконувалися відповідно до Плану науково-дослідних робіт КНДІСЕ і є перехідними на 2020 рік – 6.

Згідно з Тематичним планом науково-дослідних робіт НДУСЕ Міністерства юстиції України на 2020 рік у КНДІСЕ виконувалося 62 НДР:

 • 44 – в якості головного (провідного) виконавця, з яких завершено 20 НДР;
 • 18 – в якості співвиконавця, з яких 9 завершено у 2020 році.

За планом НДР КНДІСЕ Міністерства юстиції України виконувалось 8 науково-дослідних робіт, з яких у 2020 році завершено – 2.

КНДІСЕ за результатами державної атестації, проведеної 22 травня 2019 року, визнано такою науковою установою, що пройшла державну атестацію з атестаційною оцінкою 3.08/3.87 строком на 5 років. Свідоцтво про державну атестацію Серія ДА №00018 з терміном дії до 31 травня 2024 року. КНДІСЕ віднесено до І класифікаційної групи.

Науково-дослідну роботу КНДІСЕ очолює директор. Курує та забезпечує функціонування цього напрямку діяльності заступник директора Інституту з наукової роботи. Також в інституті працює учений секретар, який є секретарем Вченої ради КНДІСЕ. З метою належної організації НДР всіма експертно-науковими підрозділами Інституту, відповідно до положення про неї, діє Лабораторія організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва.

Відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Статуту Інституту та Положення про Вчену раду КНДІСЕ, в Інституті діє Вчена рада, яка складається з 15 осіб. Засідання Вченої ради проходять регулярно (11-12 засідань на рік).

Кількісний склад працівників, які займають посади наукових співробітників, коливався в Інституті протягом його історії. На даний час він складає 27 осіб. Кількість співробітників з науковими ступенями також схильна до коливань, і на даний час складає 32 особи.

Крім власне науково-дослідних розробок, в Інституті проводяться науково-методичні заходи. До них належать: організація і участь у весняних, осінніх та позачергових засіданнях секцій Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України; участь у щорічному засіданні Президії Науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України; участь у щорічному засіданні Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України; організація і участь співробітників Інституту у міжнародних, загальноукраїнських, міжвідомчих та внутрішніх конференціях, семінарах, круглих столах, симпозіумах, нарадах тощо. Наприклад, протягом 2019-2020 рр. співробітники КНДІСЕ взяли участь у наукових заходах (круглі столи, семінари, конференції, робочі зустрічі):

Тип заходу20192020
Лекції722
Семінари2829
Конференції1710
Круглі столи125
Тренінги70
Наукові наради116

Лабораторією організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва проводиться редакційно-видавнича діяльність. Зокрема, відповідно до ст. 8 Закону України «Про судову експертизу» регулярно, 1 раз на рік, видається міжвідомчий науково-методичний збірник «Криміналістика і судова експертиза». Видання включене до Переліку наукових фахових видань України категорії Б з юридичних наук за спеціальністю 081 «Право», друкується змішаними мовами: українською, російською, англійською та розповсюджується на території держави та за її кордоном. Видання зареєстроване на платформі «Наукова періодика України» та в міжнародних наукометричних базах даних «Index Copernicus», «Ulrich’sPeriodicals», «ERICH PLUS», «Google Scholar», присвоєний ідентифікатор міжнародного стандарту DOI (digital object identifier).

За весь період існування означенного видання було опубліковано більш ніж три тисячі наукових статей.

Найбільш значущими публікаціями за участі співробітників Інституту протягом останніх років були:

1. монографії:

 • Білоус І. В. та ін. Участь спеціаліста в огляді місця події: практ. посіб.  (кол. авторів); за заг. ред. О. Г. Рувіна, Б. Б. Теплицького, С. С. Чернявського; Голов. слід. упр. Нац. поліції України, Нац. акад. внутр. справ, Київ. КНДІСЕ. – Харків: Фоліо, 2018.– 127 с.: іл. (у співав.).
 • Молибога М. П. Участь спеціаліста-криміналіста під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій: навч. посіб. – Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018. – 432 с.: іл. (у співав.).
 • Молибога М. П. Судово-медична експертиза об’єктів при вогнепальній травмі: моногр. Вид. доп.  Київ, 2019. 303 с.: іл. (у співав.).
 • Нестор Н. В. Запровадження медіації в кримінальному процесі України: проблеми теорії та практики: моногр. Н. В. Нестор. – К.: Правова єдність, 2018. – 182 с.
 • Нестор Н. В. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна моногр. Одеса, 2018. (у співав.).
 • Старушкевич А. В. Теорія та практика використання спеціальних знань під час розслідування грабежів і розбоїв: монографія. – К.: Університет сучасних знань, 2020. – 230 с. (у співав.).
 • Нестор Н. В. Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні: моногр. / за заг. ред. О. М. Музичука.  Харків: ФОП Панов А. М., 2019. 424 с.

2. навчальні посібники, підручники:

 • Нестор Н. В. Експертизи у кримінальному провадженні: наук.-практ. посібник / за заг. ред.  А. В. Столітнього. – К.: Норма права, 2020. – 308 с. (у співав.).
 • Садченко О. О., Старушкевич  А. В. Криміналістика: підручник / за заг. ред. В. В. Пясковського. –  2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Право, 2020. – 752 с. (у співав.)
 • Судові експертизи в процесуальному праві України: навч. посібник / КНДІСЕ Мінюста України; за заг. ред. О. Г. Рувіна. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. 424 с.

3. науково-практичні коментарі:

 • Нестор Н. В. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: наук.-практ. коментар / КНУ ім. Тараса Шевченка; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. З. Хотинської-Нор, О. Г. Яновської; авт. кол. Н. В. Нестор та ін. – Київ, 2019. – 1179 с.  (у співав.).

4. довідники:

 • Луценко С. Г., Молибога М. П., Полтавський А. О., Самойленко  І. М. Дії поліції у разі виявлення зброї та вибухових пристроїв або слідів їх застосування: довідник / за заг. ред. С. С. Чернявського, О. Г. Рувіна, Б. Б. Теплицького: довідник. – Київ, 2019. – 148 с. (у співав.).

Також готуються та видаються друком збірники матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів, організованих КНДІСЕ:

 • Актуальні питання стандартизації судово-експертного забезпечення  правосуддя в Україні. Перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 105 річчю суд. експ. в Україні та 95-річчю з дня народ. акад. М. Я. Сегая (м. Київ, 4-5 лип. 2018 р. / КНДІСЕ Мінюсту України; за заг. ред. О. Г. Рувіна; уклад. Н. В. Нестор, А. О. Полтавський, О. В. Юдіна, Ю. Б. Форіс. – К., 2018. – 268 с.
 • Актуальні питання стандартизації та акредитації трасологічних досліджень та досліджень зброї: матеріали міжвідом. наук.-практ. семінару (м. Київ, 12 січня 2018 р.) / Мінюст України, КНДІСЕ; за заг. ред. О. Г. Рувіна.; уклад. А. О. Полтавський, В. П. Колонюк, О. В. Юдіна. – К., 2018. – 112 с.  –  (VІ Бергерівські читання).
 • Історія розвитку та становлення судової експертизи: круглий стіл, присвячений 55-ій річниці з дня заснування науково-методичного збірника «Криміналістика і судова експертиза» 7 червня 2019 року, м. Київ. – Київ, 2019.

В  інституті започаткована щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу», матеріали якої були видані та будуть видаватися у майбутньому.

Співробітниками КНДІСЕ зареєстровано більше 10 патентів та авторських свідоцтв.

Слід зазначити, що при лабораторії діє довідково-інформаційний фонд, який налічує літературу з питань криміналістики, судової експертизи та кримінального процесу та деяку іншу довідкову літературу, а також зберігаються методики та звіти про НДР, що були розроблені співробітниками Інституту.