language

Історія КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України – одна з найстаріших державних експертних установ України, створений 4 липня 1913 року, як Кабінет науково-судової експертизи при прокурорі Київської судової палати.

Функції Кабінету полягали у проведенні судових експертиз за завданням органів досудового слідства та судів; розробці та створенні методів та методик дослідження речових доказів у кримінальних та цивільних справах; проведенні роз’яснювальної роботи з органами, які призначають судові експертизи; участі у наукових конференціях (з’їздах) криміналістів і судових медиків.

У 1925 році Кабінет реорганізується в Інститут науково-судової експертизи, який укомплектовується фахівцями з різних галузей знань – юристами, хіміками, біологами, медиками, фізиками, психіатрами та іншими спеціалістами.

Пріоритетним напрямком в ці роки стає науково-дослідна робота, в якій важливе місце займає питання ідентифікації вогнепальної зброї, мікрофотографії, визначення групової належності крові, токсикологічний аналіз, розробка методів руйнування органічних речовин та визначення алкалоїдів, розробка теоретичних питань криміналістики.

Велика Вітчизняна війна припиняє діяльність інституту, відновлення якого відбувається у 1944 році.

У 50-ті та 60-ті в інституті ведеться розробка високочутливих фізичних і хімічних методів дослідження речових доказів з метою визначення природи речовин, їх загальної групової належності та єдиного джерела походження, методик порівняльного аналізу лікарських сполук, зразків ґрунтів тощо, а також визначення слідів пострілу з близької відстані.

З 1964 року Київський НДІСЕ стає головною установою з видання міжвідомчого науково-методичного збірника «Криминалистика и судебная экспертиза», в якому висвітлюються проблеми теорії криміналістики та судової експертизи, тактики й методики розслідування окремих видів злочинів, питання щодо розробок нових та вдосконалення вже наявних методів та методик проведення різних видів судових експертиз.

За період існування збірника вийшло з друку 65 його випусків.

Наприкінці 80-х років створюються нові лабораторії: товарознавчих, будівельно-технічних, судово-економічних, комп’ютерних, фоноскопічних та лазерних досліджень.

У 1990 році створюється Тернопільське відділення інституту, у 1998 – Вінницьке та Черкаське відділення, у 2001 – Чернігівське, у 2009 – Житомирське, у 2012 році – Хмельницьке, у 2017 – Івано-Франківське, Кропивницьке, Чернівецьке.

Сьогодні Інститут є однією з провідних судово-експертних установ, де працює досвідчений колектив з відомих вчених, професіоналів у галузях судової експертизи, які мають необхідну для проведення більшості видів експертних досліджень кваліфікацію, а також обладнання відповідного рівня, та проводить плідну роботу з виконання судових експертиз і досліджень, створення належної доказової бази.

Починаючи з моменту утворення, Інститут забезпечує на високому науково-методичному рівні діяльність судів усіх рівнів, слідчих органів МВС України, Служби безпеки України, органів прокуратури, митних органів та інших відомств, за завданнями яких виконується весь спектр криміналістичних, традиційних і нових видів судових експертиз.

За більше, ніж 107 років існування, фахівцями Інституту виконано понад 1,7 млн експертиз, у тому числі близько 950 тисяч – за роки незалежності України, опубліковано понад 3000 наукових робіт і виконано понад 500 науково-дослідних розробок.

Значний відсоток експертиз, що призначаються до Київського НДІСЕ – це складні та багатооб’єктні експертизи, у резонансних кримінальних провадженнях тощо. Інститутом виконуються експертизи за 96 експертними спеціальностями.Особливо популярними є експертизи з дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; комп’ютерно-технічна та почеркознавча експертизи, судово-технічна експертиза документів, авторознавча, психологічна, будівельно-технічна, екологічна, земельно-технічна, дорожньо-технічна, залізнично-транспортна експертизи, а також експертиза з охорони праці.

Експертами Інституту проводяться експертизи в галузі телекомунікаційних систем і засобів, в рамках яких вирішуються актуальні питання, пов’язані з несанкціонованим доступом до телекомунікаційних систем і окремих інформаційних ресурсів. Особливо актуальними в цьому напрямку на даний час є дослідження, пов’язані з вивченням шкідливого програмного забезпечення.

Активно проводиться робота по акредитації судово-експертних лабораторій на відповідність міжнародним стандартам діяльності.

У 2015 році було запроваджено нові види експертиз, а саме військова та психологічна експертиза.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз атестовано відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 у сфері дослідження наркотичних засобів рослинного походження; дослідження сумішей асфальтобетонних і асфальтобетону дорожнього; дослідження досліджень та випробувань вогнепальної зброї і патронів до неї та конструктивно схожих з ними виробів; проведення досліджень знарядь, інструментів та їх слідів; дослідження взуття та його слідів, дослідження та випробування холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів; технічна експертиза документів; дослідження та випробування вибухових пристроїв (у т.ч. піротехнічних виробів) та конструктивно схожих з ними виробів, а також слідів їх застосування; комп’ютерно-технічні дослідження з випуску наявної та видаленої інформації; дослідження технічного стану транспортних засобів (атестат про акредитацію № 201141 від 02.07.2020).

Інститут має ліцензію (АЕ № 190210 від 22.12.2017р.) Державної служби України з контролю за наркотиками на придбання, зберігання, знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці І, списку 1 таблиці ІІ та списку 1 таблиці ІІІ), психотропних речовин (списку 2 таблиці І, списку 2 таблиці ІІІ та списку 2 таблиці ІІ), прекурсорів (списку 2 таблиці IV та списку 1 таблиці IV) “Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”.

Інститут володіє сертифікатом суб’єкта оціночної діяльності Фонду державного майна № 592/19 від 29.07.2019 року.

Інститут пройшов державну атестацію, як наукова установа (свідоцтво № 00018 від 31.05.2019 року).

Інститут є членом міжнародної організації інститутів судових експертиз (ENFSI).

Крім того, одним з основних напрямків діяльності Інституту є науково-дослідна робота, спрямована на підвищення ефективності наукових досліджень в галузі судової експертизи, розробку теоретичних, процесуальних питань судової експертизи, а також методик і методів судової експертизи з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.

Співробітники КНДІСЕ приймали участь у розробці Національних стандартів України.

Результати наукових досліджень відповідають світовому рівню, про що свідчить чимало охоронних документів та патентів.

Інститут має міжнародний авторитет як активний розробник нових методик досліджень речових доказів. Співробітники інституту беруть активну участь в українських та міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах, приймають участь в програмах обміну досвідом фахівці є учасниками проведення комісійних експертиз спільно з колегами з інших українських та іноземних експертних установ.