Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

Загальні положення

Економічна експертиза – це документальне підтвердження (дослідження) закономірностей утворення, відображення в регістрах бухгалтерського обліку, та у звітності інформації щодо показників господарської діяльності підприємств; дослідження правильності і повноти формування доходів, витрат і результатів діяльності, формування активів, зобов’язань та власного капіталу, банкрутства та ліквідації підприємств, орендних відносин, наявності та розміру понесених збитків, оподаткування, включаючи трансфертне ціноутворення, кредитування та здійснення інших фінансових операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів.

Предметом економічних експертиз є фактичні дані (інформація) про допущені правопорушення економічного характеру: зловживання у веденні бухгалтерського обліку і контролю, в організації виробництва, розподілу продукції; порушення методики і нормативів при плануванні, фінансуванні й кредитуванні господарської діяльності; заподіяння підприємницькій діяльності матеріальної шкоди або перешкоджання своєчасному виявленню фактів, які призводять до неефективності, збитковості виробництва, порушення у сфері оподаткування та трансфертного ціноутворення.

Об’єктами дослідження судової економічної експертизи є первинні документи, що підтверджують здійснення господарської операції та містять основну інформацію про неї, регістри бухгалтерського обліку, що містять у систематизованому вигляді інформацію про ті чи інші об’єкти обліку, дані про формування об’єкта оподаткування та визначення суми податків та зборів, що підлягають сплаті до бюджету, фінансова звітність включаючи описи застосовуваних облікових політик, податкова звітність, інші документи, що містять достовірну інформацію, яка стосується предмету дослідження.

Видами економічних експертиз є:

 • експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності;
 • експертиза документів про економічну діяльність підприємств і організацій;
 • експертиза документів фінансово-кредитних операцій.

Завдання економічних експертиз

Завдання, що вирішуються економічною експертизою доречно поділити окремо за різними підвидами економічних експертиз.

Особливістю задач та методик здійснення економічних експертиз в Україні є нестабільність законодавства в частині бухгалтерського обліку, оподаткування, нестабільність законодавства, що визначає загальноекономічні умови функціонування суб’єктів господарювання, що ускладнює написання методик, вимагає поглиблення їх універсальності та забезпечення нечутливості до змін в законодавстві, необхідність постійного перегляду та адаптації існуючих методик до змін в законодавстві та умовах господарювання.

Згідно з вимогами Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (далі – Інструкція № 53/5), проведення ревізійних дій (визначення експертами-економістами будь-яких економічних показників без попереднього проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктом контролю) не належить до завдань економічної експертизи.

Завдання економічної експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організацій

Завдання цього виду економічних експертиз пов’язані з прийняттям економічних рішень щодо здійснення тих чи інших правочинів: придбанням товарів (робіт, послуг), витрачанням коштів, економічним обґрунтуванням залучення коштів, створення, ліквідація, банкрутство підприємства, оцінкою фінансового стану підприємства, виходу учасників, інвестування, встановлення економічних тарифів.

Зазначений підвид економічних експертиз можна поділити на напрямки – експертизи, що стосуються підприємств приватної форми власності, експертизи, що стосуються підприємств / організацій державної та комунальної форм власності, експертизи, що розв’язують загальноекономічні питання.

Серед завдань, які можуть бути вирішені за допомогою експертиз документів про економічну діяльність підприємств й організацій:

 • проведення аналізу: показників фінансового стану підприємства / організації (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості, оборотності, тощо); вертикальний та горизонтальний аналіз складу та структури майна та джерел його формування;
 • підтвердження вартості чистих активів товариства та долі учасника при його виході зі складу учасників товариства;
 • підтвердження розрахунку дивідендів до виплати, здійсненого підприємством власнику корпоративних прав за певний період та документальне підтвердження господарських операцій підприємства, пов’язаних з нарахуванням та виплатою дивідендів;
 • підтвердження наявності та розміру збитків, нанесених суб’єкту господарювання тими чи іншими зовнішніми або внутрішніми діями, в тому числі упущеної вигоди;
 • підтвердження відповідності цін придбання товарів /послуг на підставі тендерних закупівель умовам тендерної документації (за умови підтвердження технічних властивостей та рівня звичайних цін на підставі товарознавчої та інших видів експертиз) та, відповідно – наявності збитків, нанесених через недотримання умов тендерних закупівель. При цьому вирішення питань щодо дотримання комітетами з конкурсних торгів вимог законодавства, що регламентує проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти, не належить до завдань економічної експертизи;
 • документального підтвердження обґрунтованості економічних тарифів;
 • підтвердження документальної обґрунтованості розрахунків у разі приватизації й оренди майна, що приватизується;
 • підтвердження документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних коштів;
 • підтвердження імовірності банкрутства підприємства за результатами економічних розрахунків.

Застереження Інструкції № 53/5:

 1. Вирішення питань щодо дотримання комітетами з конкурсних торгів вимог законодавства, що регламентує проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти, не належить до завдань судово-економічної експертизи.
 2. Вирішення питань щодо документальної обґрунтованості збитків показниками фінансової звітності підприємства/організації за певний період (визнання поточної дебіторської заборгованості безнадійною) не належить до завдань економічної експертизи.
 3. Експерту забороняється вирішувати питання, які виходять за межі його спеціальних знань, з’ясовувати питання права та надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами.

Додаткові пояснення для окремих завдань експертиз документів про економічну діяльність підприємств й організацій

Збитки – сума втрачених активів без можливості відшкодування їх вартості або відсутності можливості користування активом.

Причинами виникнення збитків внаслідок втрати активів без можливості відшкодування їх вартості або відсутності можливості користування активом є безпідставне (необґрунтоване):

 • перерахування (сплату) коштів внаслідок неправомірних дій;
 • відчуження, нестачу, знищення (псування) майна, з урахуванням оцінки майна та/або акта інвентаризації;
 • додаткові витрати (вартість додаткових робіт/ матеріалів, витрати на відновлення порушеного права суб’єкта, штрафні санкції тощо);
 • завищення або заниження вартості товарів/робіт/послуг (різниця в ціні, торгова націнки) з урахуванням оцінки товарів/робіт/послуг внаслідок неправомірних дій;
 • придбання неліквідного (зіпсованого) майна з урахуванням оцінки майна;
 • втрату боржника у зобов’язанні (необґрунтована уступка боргу, необґрунтована заміна позичальника
 • зменшення частки державної (комунальної) власності у статутному фонді господарського товариства.
 • неодержаний прибуток (втрачена вигода) за відсутності можливості користування активами (майном);
 • використання в фінансово-господарських операціях цінних паперів, вартість яких не підтверджена фактичними активами емітента.

При цьому, визначення умовно-ймовірних збитків через втрату активів внаслідок обставин (порушень), які не відбулися і мають форму припущення, встановленню (розрахунку) не підлягають.

Підтвердження понесених збитків експертами може здійснюватись тільки на підставі результатів здійснених ревізійних дій, якими такі збитки були встановлені.

Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану за даними фінансової звітності є необхідною умовою оцінки якості господарської діяльності підприємства. Аналітичні дослідження фінансової звітності підприємства надають можливість оцінити його платоспроможність і ліквідність, рівень фінансової стійкості й ділової активності, обсяги і якість
дебіторської та кредиторської заборгованості.

Формально, з метою аналізу фінансового стану підприємства застосовуються методи:

 • вертикального аналізу, тобто аналізу структури балансу (розрахунок питомої ваги окремих статей у валюті балансу);
 • горизонтального аналізу (у тому числі – трендового аналізу), тобто аналізу динаміки статей балансу за певні періоди часу, визначення абсолютних і відносних показників змін за статтями звітної форми та визначення тенденцій розвитку в часі (тренду) показників звітності;
 • коефіцієнтного аналізу, тобто визначення взаємозв’язків між показниками на основі розрахунку відношень між статтями балансу та/ або іншими абсолютними показниками, які розкриваються у фінансовій звітності.

Особливості призначення економічних експертиз

Разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронному вигляді з застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов’язково завірені в установленому порядку. Додатково вони можуть бути надані на вимогу експерта на електронних носіях інформації.
Якщо експертиза призначається з метою перевірки висновків документальної перевірки, у документі про призначення експертизи (залучення експерта) зазначається, які саме висновки і з яких причин викликають сумнів (суперечать іншим матеріалам справи, непереконливо обґрунтовані фінансовими інспекторами тощо).

У разі потреби для визначення, які саме документи слід надати експерту на дослідження в кожному конкретному випадку, доцільно отримати консультацію експерта-економіста. Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими.