Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

language
Пошук
Close this search box.

Експертиза безпеки життєдіяльності

Загальні положення

Експертиза з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці – це процес дослідження явищ, процесів та матеріальних об’єктів, пов’язаних з настанням нещасного випадку, дослідження відповідностей обладнання, технологічних процесів, об’єктів нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності, застосуванням засобів індивідуального захисту, інструментів та обладнання, що використовувалось (використовується) в побуті на виробництві, різного роду заходах тощо. Дослідження відповідності прийнятих рішень нормативним вимогам щодо організації безпечного виконання робіт, проведення різного роду заходів, при здійсненні оцінки виробленої продукції та різного обладнання. Також, дослідження елементів і систем виробничої автоматики щодо відповідності досліджуваних об’єктів вимогам будівельних та норм з безпеки та охорони праці, технологічних регламентів виробничих процесів, на предмет відповідності прийнятих конструктивних рішень щодо безпечної експлуатації, будівель споруд, виробничого обладнання тощо.

Експертизи з питань безпеки життєдіяльності охорони праці проводяться з метою встановлення фактичних обставин подій, що відбулися та спричинили смерть людини або нанесення травм, як на виробництві, так і в побуті, а також з метою дослідження інших небезпечних чинників, дія або наявність яких не відповідає нормативним вимогам у цій галузі знань.

Завдання експертизи безпеки життєдіяльності

Основними завданнями експертизи з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці є встановлення із застосуванням спеціальних знань обставин та механізму настання нещасних випадків, визначення явищ, процесів, умов що були пов’язані з подією настання нещасного випадку, визначення обставин, що передували його настанню, встановлення відповідності нормативним вимогам дій відповідальних осіб, що мали забезпечити безпеку праці та організувати необхідні заходи щодо унеможливлення настання нещасного випадку, як при виконанні робіт, так і умовах експлуатації об’єктів, споруд обладнання тощо, у тому числі й щодо відповідності об’єкта, обладнання, технологічного процесу тощо нормативним вимогам (правил), що стосуються безпеки життєдіяльності, а також, встановлення причинного зв’язку між недотриманням цих вимог з настанням нещасного випадку та невідповідністю дій/бездіяльності цим вимогам з встановленням причинного зв’язку між не вжитими відповідними заходами органів, що здійснюють практичні, організаційні та наглядово-контрольні функції щодо дотримання згаданих вимог на об’єктах, які ними перевірялись, у тому числі коли на такому об’єкті не мав місце нещасний випадок.

Експертиза з безпеки життєдіяльності є самостійною галуззю судової експертизи, що належить до інженерно-технічного виду експертиз і відрізняється від інших її видів предметом дослідження.

Предмет дослідження експертизи з безпеки життєдіяльності

Під предметом дослідження експертизи з безпеки життєдіяльності розуміються фактичні дані про явища, умови, обставини, причинно-наслідкові зв’язки, що зумовили виникнення умов та обставин настання нещасного випадку або фактів недотримання нормативних вимог щодо безпеки життєдіяльності, відомості про невідповідність об’єкта вимогам нормативних технічних документів (правил) і їх причинно-наслідкового зв’язку з наслідками настання нещасного випадку. Також, до предмету дослідження експертизи з безпеки життєдіяльності віднесено оцінку відповідності нормативним вимогам застосованого обладнання, що використовується для безпечного виконання робіт, зокрема засобів індивідуального захисту, відповідності прийнятих рішень нормативним вимогам щодо дій відповідальних осіб за дотримання вимог безпеки життєдіяльності, визначення технічного стану та відповідність вимогам нормативних документів елементів і систем обладнання, устаткування, відповідності досліджуваних об’єктів вимогам будівельних норм та правил щодо вказаних питань, технологічних регламентів виробничих процесів, на предмет відповідності прийнятих конструктивних рішень та їх реалізації щодо застосованої автоматики у цих процесах задля дотримання безпечної їх реалізації, виробленої продукції на предмет її безпечної експлуатації, у тому числі із застосуванням стандартизованих методів випробування на безпечність користування.

Предмет експертизи безпеки життєдіяльності визначається колом питань, що зводяться до наступного:

 1. Яка причина настання нещасного випадку?
 2. Яка причина аварії, наслідком якої є настання нещасного випадку?
 3. Який механізм настання нещасного випадку?
 4. Чи відповідають дії відповідальних осіб за безпеку життєдіяльності (охорону праці) нормативно-технічним документам, що регламентують умови безпеки на виробництві, побуті, тощо?
 5. Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб (зазначити яких) з настанням нещасного випадку?
 6. Хто з відповідальних осіб за дотримання вимог безпеки життєдіяльності не виконав вимоги нормативних документів, наслідком чого став нещасний випадок?
 7. Чи відповідають фактичних умов праці на підприємстві, установі, організації нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності?
 8. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані заходи з безпеки життєдіяльності на об’єкті, де мав місце нещасний випадок?
 9. Чи відповідають (в частині, що стосується умов настання нещасного випадку) проєктна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію об’єкта вимогам нормативних документів (з питань безпеки життєдіяльності, будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)?
 10. Які обставини передували настанню нещасного випадку?
 11. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) установок виробничої (промислової) автоматики?
 12. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності відстані між об’єктами?
 13. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності прийняті проєктні рішення об’єкту, проєктної документації тощо?
 14. Чи перебувають у працездатному стані установки промислової автоматики на об’єкті?
 15. Чи належним чином, відповідно до нормативних документів організована робота служби безпеки праці на підприємстві, організації тощо?
 16. Чи перебуває обладнання, що забезпечує умови з безпеки життєдіяльності у відповідному до нормативних вимог технічному стані?

Залежно від конкретних обставин настання нещасного випадку, а також у разі оцінки відповідності об’єкта дослідження нормативним вимогам щодо безпеки життєдіяльності, інших подій, пов’язаних з дотриманням вимог щодо безпеки життєдіяльності, на вирішення експертизи можуть бути поставлені й інші питання, що потребують використання спеціальних знань експертів, що мають експертну спеціальність «Дослідження причин та наслідків порушення
вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці».

Зокрема, при проведенні експертизи безпеки життєдіяльності можуть вирішуватись питання, пов’язані з встановленням, технічного стану технологічного обладнання, устаткування щодо вимог безпеки, виробленої продукції тощо.

Об’єкти експертизи з безпеки життєдіяльності

Об’єктом експертизи з безпеки життєдіяльності є будь-які об’єкти, де мали місце, аварії, нещасний випадок, а також об’єкти, на яких є потреба встановити відповідність заходів з безпеки життєдіяльності нормативним вимогам.

Крім того, об’єктами експертизи з безпеки життєдіяльності є обставини щодо профілактики настання нещасних випадків, зокрема відповідності нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності об’єктів, будівель, споруд, обладнання виробленої продукції тощо.

До об’єкта такого роду досліджень відносяться протоколи огляду місця події, протоколи допитів, складені акти за результатами роботи комісій, висновки експертиз, інструкції та протоколи по техніці безпеки та охороні праці в організації тощо.

Більш конкретно, об’єктами дослідження є:

 • місце настання нещасного випадку;
 • пошкоджені конструктивні елементи і частини будівель (деформовані і зруйновані будівельні конструкції, виконані з металів, каменю, залізобетону, деревини, пластмас тощо);
 • пошкоджені транспортні засоби та інші великогабаритні предмети (в тому числі громіздке технологічне та інше обладнання, наявне там, вилучене з місця події та вилучення якого не представляється можливим);
 • машини, механізми та обладнання або їх вузли і деталі;
 • пошкодженні і непошкоджені предмети і їх залишки;

Об’єктами дослідження можуть бути й інші матеріальні об’єкти, на яких міститься інформація, що є предметом дослідження експертизи з безпеки життєдіяльності.

Питання на які вирішує експертиза безпеки життєдіяльності:

Рекомендований перелік питань, що можуть вирішуватись при проведенні експертизи безпеки життєдіяльності:

 1. Яка причина настання нещасного випадку?
 2. Яка причина аварії, наслідком якої є настання нещасного випадку?
 3. Який механізм настання нещасного випадку?
 4. Чи відповідають дії відповідальних осіб за безпеку життєдіяльності (охорону праці) нормативно-технічним документам, що регламентують умови безпеки на виробництві, побуті, тощо?
 5. Чи перебувають у причинно-наслідковому зв’язку дії/бездіяльність осіб (зазначити яких) з настанням нещасного випадку?
 6. Хто з відповідальних осіб за дотримання вимог безпеки життєдіяльності не виконав вимоги нормативних документів, наслідком чого став нещасний випадок?
 7. Чи відповідають фактичних умов праці на підприємстві, установі, організації нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності?
 8. Чи відповідно до чинних нормативних вимог були реалізовані заходи з безпеки життєдіяльності на об’єкті, де мав місце нещасний випадок?
 9. Чи відповідають (в частині, що стосується умов настання нещасного випадку) проектна документація на будівництво (монтаж) і експлуатацію об’єкта вимогам нормативних документів (з питань безпеки життєдіяльності, будівельних, технологічних, електротехнічних і ін.)?
 10. Які обставини передували настанню нещасного випадку?
 11. Які причини неспрацьовування (в тому числі неефективної роботи) установок виробничої (промислової) автоматики?
 12. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності відстані між об’єктами?
 13. Чи відповідають нормативним вимогам з безпеки життєдіяльності прийняті проектні рішення об’єкту, проектної документації тощо?
 14. Чи перебувають у працездатному стані установки промислової автоматики на об’єкті?
 15. Чи належним чином, відповідно до нормативних документів організована робота служби безпеки праці на підприємстві, організації тощо?
 16. Чи перебуває обладнання, що забезпечує умови з безпеки життєдіяльності у відповідному до нормативних вимог технічному стані?
 17. Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 18. Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
 19. Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми блокування устаткування (обладнання) від виникнення небезпечних умов його функціонування?
 20. Чи у відповідності з вимогами нормативних актів з питань безпеки життєдіяльності було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?
 21. Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці засоби належним чином випробувані і придатні до використання за призначенням?
 22. Яка причина, аварії та які обставини її обумовили?
 23. Невиконання яких вимог нормативних актів з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці перебуває у причинному зв’язку з настанням нещасного випадку?
 24. Дії (бездіяльність) яких осіб перебувають у причинному зв’язку з настанням події нещасного випадку (аварії тощо)?
 25. Чи відповідає організація робіт на підприємстві, виробничій ділянці нормативним вимогам безпеки життєдіяльності, охорони праці?
 26. Чи відповідають нормативним вимогам з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці організація та проведення інструктажу працівників підприємства, установи, організації, виробничої ділянки?
 27. Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці?
 28. Які види навчання з охорони праці повинні проходити працівники, що виконують роботу на виробничій ділянці?
 29. Чи належить робота що виконується на виробничій ділянці до категорії робіт з підвищеною небезпекою?
 30. Чи належить об’єкт (підприємство, виробнича ділянка) до об’єктів з підвищеною небезпекою?
 31. Чи є машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
 32. Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві, виробничій ділянці?
 33. Чи фактично наявні зазначені в акті невідповідності щодо дотримання вимог безпеки життєдіяльності, на об’єкті?
 34. Чи відповідала технологія використання лісів на будівельному об’єкті вимогам безпеки, передбаченими нормативно-правовими актами в галузі безпеки життєдіяльності, охорони праці?

Питання щодо електробезпеки та стосовно настання нещасного випадку, пов’язаного із враженням електричним струмом мають вирішуватись при проведенні електротехнічної експертизи або при проведенні комплексної електротехнічної експертизи і експертизи з безпеки життєдіяльності.

Особливості призначення експертизи безпеки життєдіяльності

При призначенні експертизи з безпеки життєдіяльності особа, що її призначає, має правильно сформулювати питання, що потребують вирішення. Поставлені на вирішення питання повинні бути конкретними і безпосередньо пов’язаними з подіями, стосовно якої проводиться досудове розслідування або з’ясування її обставин, зокрема у тих випадках, коли проводяться експертні
дослідження. Нерідко, коли з місця події, де мав місце нещасний випадок практично не вилучені ніякі матеріальні об’єкти, експерту надаються матеріали справи, і ставляться питання щодо причини настання нещасного випадку, його механізму тощо, це значно ускладнює роботу експерта тому, що він, у такому випадку мусить займатися аналізом слідчих версій і показань свідків, що перебуває на межі використання спеціальних знань і оцінки ситуації в галузі знань юриспруденції – що експерту робити заборонено. Експертні висновки в подібних випадках можуть не мати достатнього доказового значення. До призначення експертизи з безпеки життєдіяльності доцільно заздалегідь проконсультуватися з фахівцем, щодо вибору та редакції питань, що виносяться на вирішення експертизи з безпеки життєдіяльності. Необхідно при цьому
враховувати, що постановка правових питань, які виходять за межі компетенції експерта, не допускається. Такими питаннями є питання про наявність чи відсутність в діянні конкретної особи (осіб) складу злочину або вини конкретної особи (осіб). Наприклад: хто є винуватцем настання нещасного випадку? Чи мало право така-то особа вчиняти такі-то дії? Чи є вина такої-то особи у травмуванні потерпілого? і т. д. Правова оцінка фактичних даних справи (з урахуванням об’єктивної сторони діяння) проводиться тільки органами розслідування і судом. Якщо особі, що призначила експертизу, необхідні дані для оцінки дій (бездіяльності) певних громадян (посадових осіб), то повинні ставитися питання такого змісту:

 • на кого покладається відповідальність за безпечне виконання таких-то робіт, і якими документами вона передбачена?
 • чи були допущені недотримання правил безпеки при проведенні (виконанні) того-то?
 • чи мало місце недотримання правил з безпеки життєдіяльності (норм, стандартів і т. п.), і якщо мало, то ким, і в чому воно полягало?