Логотип КНДІСЕ

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

Знання, об'єктивність, істина

Пошук
Close this search box.

Особливості проведення фахівцями КНДІСЕ експертизи голограм

Експертизи голограм набули популярності зважаючи на їх використання для захисту цінних паперів, документів та товарів. Голографічні захисні елементи використовуються як один із ступенів захисту від підробки у поєднанні з поліграфічними та іншими видами захисту. Самостійно вони використовуються найчастіше для захисту від підроб­ки товарів або як засоби контролю доступу (різноманітні гологра­фічні пломби).

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз досліджують захисні елементи державних в’їзних віз, паспортів, сертифікатів, пластикових пла­тіжних засобів, посвідчень, дипломів, проїзних документів тощо. Крім того, на дослідження, потрапляють голограми, які широко застосовуються при пакуванні спиртних напоїв, косметики, чаю, кави та цілої низки промислових то­варів.

Предметом експертизи голограм є встановлені фактичні дані, пов’язані з виготовленням та використанням голограм, отримані на основі спеціальних знань у галузі техніко-криміналістичного дослідження голограм і проміжних продуктів голографічного ви­робництва в передбаченому кримінально-процесуальним законо­давством порядку.

Об’єктами експертизи стають голограми, які використовують­ся як засоби контролю, іміджеві, образотворчі голограми та про­міжні продукти голографічного виробництва, такі як програмне забезпечення, фотошаблони та макети, первинні голограми, ре­льєфно-фазові голограми-оригінали, майстер-матриці, металеві матриці для тиражування голограм.

Практика фахівців КНДІСЕ свідчить про те, що найчастішими способами підробки голограм є: фальсифікація або імітація (заміна оригінальної голограми голограмою з подіб­ним логотипом), гальванічне копіювання дифракційної мікро­структури, контактне копіювання, двоступеневе копіювання го­лограми, виготовлення голограми за заданим логотипом. Кожен з перелічених способів підробки має свої характерні особливості, які відбиваються в голограмі і можуть бути виявлені у процесі експертного дослідження.

У процесі дослідження голограм експерти Київського НДІСЕ вирішують ідентифікаційні, класифікаційні та діагностичні задачі.

Ідентифікаційне дослідження голограм передбачає:

  • встановлення тотожності голограм або відповідності голо­
  • грами її опису (технічному завданню, паспорту на голограму);
  • визначення, з наданої чи з іншої матриці тиражувались го­лограми;
  • встановлення відповідності наданих фотошаблонів та маке­тів зображенням елементів логотипу, які відтворюються гологра­мою;
  • встановлення відповідності оригіналу первинної голограми
  • райдужній голограмі;
  • встановлення відповідності наданого програмного забезпе­чення синтезованій голограмі.

Класифікаційні дослідження проводяться з метою:

  • встановлення типу голограми;
  • встановлення рівнів захисту голограм.

Діагностичне дослідження голограм передбачає встановлення технологічної схеми виготовлення голограми.

В експертній практиці Київського НДІ судових експертиз найчастіше вирішуються питання іден­тифікації голограм та встановлення і порівняння захисних влас­тивостей різних ГЗЕ. Дослідження голограм проводиться в три етапи. На першому етапі здійснюється візуальний контроль, на другому — мікроскопічне дослідження їх мікроструктури і на третьому — вимірювання оптичних параметрів. На кожному з етапів дослідження встановлюються фактичні дані про ГЗЕ, які в комплексі дозволяють вирішувати поставлені питання.

На завершення слід зазначити, що схема та повнота дослідження вибирається в кожному окре­мому випадку залежно від способу виготовлення голограми та встановлених співпадаючих та відмінних ознак. Наведена загальна схема до­слідження голограм дозволяє експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз достовірно виявляти підробки, а та­кож, у більшості випадків, і технологічну схему їх виготовлення.

Можливо вам буде цікаво: